Regulamin serwisu www.aukcje.rik.pl

 

I. Postanowienia ogólne i definicje.

 1. Serwis internetowy www.aukcje.rik.pl jest wyłączną własnością Fundacji.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników AUKCJI INTERNETOWYCH.
 3. Uczestnikami AUKCJI INTERNETOWYCH mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
 4. Ideą aukcji jest przeznaczenie zysku z oferowanych przedmiotów na rzecz Podopiecznych Fundacji Rycerze i Księżniczki.
 5. AUKCJA INTERNETOWA – polega na licytowaniu oferowanych przedmiotów,
 6. UCZESTNIK AUKCJI: osoba, która bierze udział w aukcjach internetowych:

– Kupujący – osoba, która bierze udział w licytacji

– Darczyńca – osoba wystawiająca przedmiot na aukcję

II. Wystawianie przedmiotów na aukcje.

 1. Wszystkie aukcje internetowe podopiecznych Fundacji Rycerze i Księżniczki odbywają się na stronie www.aukcje.rik.pl
 2. Fundacja nie staje się właścicielem powierzonych przedmiotów na żadnym etapie prowadzonej aukcji.
 3. Właścicielem przedmiotów do momentu wydania podmiotom, które wygrały licytację, pozostają ich dotychczasowi właściciele.
 4. W przypadku każdej aukcji, podczas której rzecz sprzedaje podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, a wartość przedmiotu przekracza 1000 zł, powstaje po stronie kupującego obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Wówczas kupujący jest zobowiązany złożyć deklarację w urzędzie skarbowym. Stawka podatku wynosi 2%.
 5. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest dokonanie rejestracji Uczestnika na stronie www.aukcje.rik.pl lub za pośrednictwem serwisu Facebook oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. Przedmioty na aukcje zgłaszane są za pośrednictwem formularza www.aukcje.rik.pl.
 7. Formularz zawiera dokładny opis przedmiotu, sugerowaną cenę wywoławczą, zdjęcia przedmiotu oraz określa, kto ponosi koszt wysyłki.
 8. Wszystkie Aukcje Internetowe wystawia i administruje Fundacja Rycerze i Księżniczki

III. Przebieg aukcji.

 1. Uczestnik może licytować dowolną ilość Przedmiotów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest dokonanie rejestracji Uczestnika na stronie www.aukcje.rik.pl lub za pośrednictwem serwisu Facebook oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Oferty w licytacji składane są za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie www.aukcje.rik.pl
 4. Dla każdego przedmiotu ustalona jest cena minimalna (wywoławcza)
 5. Następnie Uczestnicy pisemnie zgłaszają swoje oferty cenowe – przebicia.
 6. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.
 7. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej minimum o 1 zł.
 8. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
 9. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą.
 10. Oferta złożona przez Uczestnika może zostać anulowana tylko z następujących powodów: na wniosek Uczestnika, który złożył tą ofertę, brak kontaktu z Uczestnikiem, na przykład z powodu podania fałszywych danych, utraty wiarygodności przez Uczestnika aukcji.

 

IV. Rozstrzygnięcie aukcji.

 1. Aukcję wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, w momencie zakończenia licytacji.
 2. Powiadomienie Uczestników o wygraniu aukcji odbędzie się w dniu zakończenia licytacji drogą mailową lub za pośrednictwem portalu Facebook
 3. Po wygranej licytacji Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty deklarowanej kwoty na konto podane w opisie aukcji w terminie 7 dni od zakończenia aukcji.
 4. Po wygranej licytacji Aukcji premium ( aukcje zwane premium to aukcje o krótszym okresie licytacji i natychmiastowym terminie płatności ) Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty deklarowanej kwoty na konto podane w opisie aukcji w dniu zakończenia aukcji oraz wysłanie potwierdzenia dokonania przelewu na mail [email protected]
 5. Po dokonaniu wpłaty uczestnik zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia wpłaty na adres mailowy: [email protected] oraz do soby, która przekazała przedmiot na aukcję.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty osoba, która przekazała przedmiot na aukcję zobowiązana jest do wysyłki przedmiotu                        w ciągu 7 dni.
 7. W opisie każdej Aukcji znajduje się informacja kto pokrywa koszt wysyłki: Darczyńca – osoba wystawiająca przedmiot na aukcję, Kupujący – osoba, która bierze udział w licytacji, Kupujący (wpłacając x zł na konto dziecka) – kupujący wpłaca określoną w Aukcji kwotę na konto dziecka dla którego odbywa się dana aukcja, a darczyńca wysyła przedmiot na swój koszt. Po opłaceniu aukcji kupujący kontaktuje się z darczyńcą w celu uzgodnienia wysyłki. Dane kontaktowe Darczyńcy podane są w opisie aukcji.
 8. W przypadku niewywiązania się Uczestnika wygrywającego aukcję z powyższych kroków, aukcja zostanie wznowiona od ceny wywoławczej.

V. Cena minimalna aukcji

 1. Cena minimalna, która występuje w niektórych transakcjach, to najniższa kwota, za jaką sprzedający zgadza się sprzedać wystawiony przedmiot.
 2. Jeśli widzisz napis „Cena minimalna nie została osiągnięta” oznacza to, że w licytacji nie złożono ofert kupna lub wysokość złożonych ofert nie przekroczyła ustalonej przez sprzedającego ceny minimalnej. Żadna ze złożonych dotychczas ofert nie jest wiążąca.
 3. Jeśli wysokość co najmniej jednej ze złożonych ofert kupna jest równa lub wyższa od ustalonej ceny minimalnej, napis ten znika.               Od tego momentu ta oraz wszystkie kolejne oferty są wiążące.
 4. Jeśli po zakończeniu transakcji cena minimalna nie zostanie osiągnięta, żadna ze stron nie jest zobowiązana do realizacji umowy (licytacja jest uznawana za nierozstrzygniętą).

Cały dochód z aukcji przeznaczony jest na ratowanie życia i zdrowia podopiecznych Fundacji Rycerze i Księżniczki.